Säännöt:

Uudenmaan Pelastusliitto – Nylands Räddningsförbund ry:n säännöt

UPL:n sääntömuutos on käsitelty ylimääräisessä kokouksessa 21.9.2021 sekä varsinaisessa syyskokouksessa 11.11.2021. Liiton sääntömuutos on hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksessa 21.2.2022. Alla päivitetyt säännöt.

NIMI JA KOTIPAIKKA

1. §
Yhdistyksen nimi on Uudenmaan Pelastusliitto — Nylands Räddningsförbund ry. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennystä UPL. Näissä säännöissä yhdistystä nimitetään liitoksi. Liiton kotipaikka on Vantaa.

TARKOITUS

2. §
Liiton tarkoituksena on toimia jäseninään olevien alueyhdistysten, palokuntien, kuntien, yhteisöjen ja yritysten sekä muiden jäsentensä kattojärjestönä palo- ja pelastustoimen, pelastuspalvelun, väestönsuojelun sekä turvallisuusalan kehittämisessä ja kouluttamisessa.

Liitto edistää jäsenistönsä, kansalaisten, yhteisöjen ja laitosten valmiutta ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvaamiseen niin normaali- kuin poikkeusoloissakin.

Liitto jatkaa Uudenmaan läänin Palontorjuntaliitto — Nylands läns Brandsvärnsförbund ry:n työtä ja läänin väestönsuojelun perinteitä.

Liitto voi kuulua jäsenenä muihin pelastusalan järjestöihin.

TOIMINTAMUODOT

3. §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

1. toimii yhteistyössä viranomaisten, alueyhdistysten, palokuntien, kuntien, järjestöjen, vakuutustoimintaa harjoittavien yhtiöiden ja yhdistysten sekä muiden yritysten ja yhteisöjen kanssa,

2. herättää yleistä kiinnostusta palo- ja pelastus- sekä turvallisuusalaan, levittää siitä tietoa ja opastusta, kannustaa harrastustoimintaan sekä tekee alan edistämisestä koskevia aloitteita,

3. antaa jäsenistölleen alan asiantuntija-apua, kouluttaa alan tehtävissä toimivia ja niihin valmennettavia henkilöitä sekä tuottaa, julkaisee ja välittää alan tiedotus- ja koulutusaineistoa, sekä välineistöä,

4. ohjaa ja tukee alan järjestö-, nuoriso-, nais- ja veteraanityötä sekä pelastuskoiratoimintaa,

5. suorittaa valvonta-, tarkastus- ja muita tehtäviä viranomaisten ja Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa tehtävien sopimusten mukaisesti,

JÄSENYYS

4. §
Varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä hallituksen hyväksymät rekisteröidyt oikeuskelpoiset yhdistykset ja yhteisöt.

Kannatusjäseneksi voi liittyä liiton hallituksen hyväksymä oikeuskelpoinen yhteisö tai yksityinen henkilö, joka haluaa tukea liiton toimintaa ja sitoutuu suorittamaan liiton kevätkokouksen määräämän kannatusjäsenmaksun.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi liiton kokous voi hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka on ansiokkaasti edistänyt liiton tarkoitusperiä.

5. §
Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisesta liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenmaksu on kuitenkin suoritettava koko eroamisvuodelta.

Jäsen katsotaan hallituksen päätöksellä eronneeksi, jollei jäsenmaksua ole suoritettu viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

JÄSENMAKSUT JA MUUT TULOT SEKÄ OMAISUUS

6. §
Jäsen on velvollinen suorittamaan liitolle kultakin vuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden päättää edelliseen vuoden kevätkokous.

Jäsenmaksun määräytymisperiaate voi olla erilainen eri jäsenryhmiltä.

Kunniapuheenjohtajilta tai -jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

7. §
Liitto voi toimeenpanna varojen keräyksiä, juhlia ja arpajaisia sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa liiton toimialaan liittyvää kustannus-, julkaisu- ja välitystoimintaa sekä hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten.

TOIMIELIMET JA HENKILÖSTÖ

8. §
Liitolla on liiton kokoukset, hallitus, hallituksen erikseen kutsuma neuvottelukunta, toiminnanjohtaja sekä erikseen päätettävät muut toimielimet ja muu henkilöstö.

KOKOUSEDUSTAJAT JA ÄÄNIMÄÄRÄT

9. §

Liiton kokouksissa sen jäsenillä on ääniä seuraavasti:

Kuntajäsenellä on yksi ääni jokaista kunnan alkavaa 50 000 asukasta kohti, edellisen vuoden virallisen tilaston mukaan, kuitenkin enintään kuusi ääntä. Muilla varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni.

Kullakin jäsenellä on oikeus lähettää liiton kokoukseen yksi varsinainen edustaja, jolla tulee olla jäsenen antama valtakirja.

Lisäksi jäsen voi lähettää kokousta seuraamaan muita henkilöitä. Liiton hallitus voi rajoittaa seuraajien lukumäärää.  Yksi edustaja ei kuitenkaan voi käyttää yli 1/6 kokouksen äänistä.

Kunniapuheenjohtajalla, kunniajäsenellä ja kannatusjäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

LIITON VARSINAISET KOKOUKSET

10. §
Liiton varsinaiset kokoukset pidetään hallituksen kokoon kutsumana kahdesti vuodessa, kevätkokous viimeistään toukokuussa ja syyskokous loka—marraskuun aikana.

Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen esityslistassa mainitulla päätöksellä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Hallitus antaa ohjeet osallistumiselle kokouskutsun mukana. Kokouskutsu esityslistoineen on postitettava tai lähetettävä sähköpostitse jäsenille vähintään kolme viikkoa ennen kokousta. Hallitus voi määrätä kokoukseen ennakkoilmoittautumisen.

Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäviksi, on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle kevätkokouksen osalta maaliskuun 1. päivään mennessä ja syyskokouksen osalta syyskuun 1. päivään mennessä.

VARSINAISISSA KOKOUKSISSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

11. §
Kevätkokous:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

4. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus

5. Käsitellään edellisen kalenterinvuoden vuosikertomus

6. Käsitellään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan lausunnot

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta

8. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä

9. Päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen suuruus seuraavaksi kalenterivuodeksi

10. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

12. §
Syyskokous:

1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

2. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa

3. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa

4. Todetaan kokouksen osanottajat ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden toiminta- ja taloussuunnitelma

6. Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi hallituksen puheenjohtaja hänen ollessa erovuorossa

7. Valitaan seuraavaksi kolmeksi kalenterivuodeksi hallituksen jäsenet sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet erovuorossa olevien tilalle sekä uusi jäsen kesken toimikautta mahdollisesti eronneen tilalle tämän toimikauden loppuajaksi

8. Todetaan yhdistyksen edustajat, jotka yhdistyksen hallitus on valinnut pelastusalan järjestöihin sekä muihin järjestöihin ja yhdistyksiin, joihin liitto kuuluu jäsenenä

9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet

10. Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat

YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

13. §
Ylimääräinen kokous pidetään hallituksen kutsusta, tai kun yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää ilmoittaen käsiteltävän asian.

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään vain kokouskutsussa mainitut asiat. Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on postitettava tai lähetettävä sähköpostitse esityslistoineen liiton jäsenille vähintään kolme viikkoa ennen kokousta.

HALLITUS

14. §
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja yhdeksän (9) muuta jäsentä sekä hallituksen jäsenillä henkilökohtaiset varajäsenet, jotka valitaan liiton syyskokouksessa kolmivuotiskaudeksi siten, että kolme jäsentä on vuosittain erovuorossa. Erovuoroisten tilalle tulee valita uudet jäsenet siten, että hallituksen jäsenistö koostuu tasapuolisesti eri alueiden ja jäsenryhmien edustajista. Ensimmäisen ja toisen toimintavuoden jälkeen erovuorossa olevat jäsenet määrätään arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Hallituksen sihteerinä toimii toiminnanjohtaja tai muu hallituksen valitsema henkilö.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä on saapuvilla.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus kokoukseen, kun vähintään viisi hallituksen jäsentä sitä häneltä kirjallisesti pyytää.

Hallituksen apuna on työvaliokunta, jonka puheenjohtajana on hallituksen puheenjohtaja ja jäseninä varapuheenjohtaja sekä yksi hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö. Työvaliokunnan tehtävänä on käsitellä alustavasti hallituksen kokouksessa esille tulevat asiat ja suorittaa muut hallituksen määräämät tehtävät. Työvaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.

Hallituksen ja työvaliokunnan kokouksiin voivat jäsenet osallistua tietoliikenneyhteyksien tai muiden teknisten apuvälineiden kautta koollekutsujan päätöksellä.

15. §
Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa liiton toimintaa näiden sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti sekä valvoa, että asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan,

2. huolehtia liiton toiminnan kehittämisestä,

3. valmistella liiton kokouksissa käsiteltävät asiat,

4. kutsua koolle liiton kokoukset,

5. valita liitolle toiminnanjohtaja ja muut toimihenkilöt sekä määrätä heidän työsopimusehdoista ja palkoista,

6. asettaa tarvittavat toimikunnat,

7. vahvistaa liiton toimintasääntö ja muut pysyväismääräykset,

8. valmistella liiton toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet,

9. ehdottaa liiton kokoukselle kunniapuheenjohtajiksi ja -jäseniksi kutsuttavat,

10. päättää liiton ansiomerkkien myöntämisestä,

11. edustaa liittoa, sekä

12. hoitaa muita liiton kokousten antamia tehtäviä ja liiton toimintaan kuuluvia asioita.

LIITON TOIMINNANJOHTAJA JA TOIMISTO

16. §
Toiminnanjohtajan tehtävänä on

1. johtaa liiton toimintaa hallituksen puheenjohtajan alaisuudessa niin, että asetetut tavoitteet saavutetaan,

2. huolehtia liiton kokouksissa sekä hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esitellä ne kokouksissa sekä huolehtia päätösten täytäntöönpanosta,

3. toimia liiton toimiston ja liiton henkilökunnan esimiehenä.

Liitolla on oma toimisto.

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

17. §
Liiton nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä toiminnanjohtajan tai hallituksen määräämän muun toimihenkilön kanssa.

TILIT

18. §
Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös on jätettävä tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle viimeistään maaliskuun 15. päivänä. Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta.

ÄÄNESTYKSET

19. §
Jos kokouksessa on tehty kaksi tai useampi kannatettuja ehdotuksia, toimitetaan äänestykset avoimesti. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Henkilövaalit suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä ja / tai vaalisalaisuuden turvaavalla sähköisellä äänestyksellä, mikäli yksikin kokousedustajista sitä vaatii.

Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

LIITON SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

20. §
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tulee tehdä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kuukausi.

Kummassakin kokouksessa tulee sääntöjen muutosehdotuksen saada vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Jälkimmäisessä kokouksessa muutosehdotus on hyväksyttävä muutoksitta.

LIITON PURKAMINEN

21. §
Päätös liiton purkamisesta on tehtävä siinä järjestyksessä, kuin sääntöjen muuttamisesta 20. §:ssä on määrätty.

Päätettäessä liiton purkamisesta kokouksessa on samalla myös määrättävä, miten sen omaisuus käytetään liiton tarkoitusperien edistämiseksi.

JÄSENOIKEUKSIEN SÄILYMINEN

22. §
Liiton sääntöjen muutokset eivät muuta sen jäseninä olevien yhteisöjen oikeutta jäsenyyteen.

PRH:n hyväksyntäpäätös 21.2.2022